Actualidad


CEIP SAN JOSE DE CALASANZ FRAGA

El dimecres 29 de març vam anar a veure “La Connina viatgera”, obra que vam poder gaudir gràcies al programa de Jesús Moncada.

L’obra va ser interessant, encara que considerem que és més adequada per als cursos inferiors de Primària (1r, 2n i 3r) per l’expressivitat de l’actor i el material emprat.


PROGRAMA JESÚS MONCADA CRA ALIFARA CURS 2022-2023

El dimarts 21 de març  el CRA  Alifara va celebrar un dia de convivència, on l’alumnat va poder gaudir de les dues activitats concedides pel programa Jesús Moncada. En la modalitat B, van participar en diverses activitats relacionades amb l’expressió corporal i dramatització, gràcies al  taller  “Matarranya a escena”. A la tarda van tenir l’activitat de la modalitat A, on tots vam gaudir de l’actuació de La Chaminera.


TÚ QREBUSQUES AL CEIP MARIA MOLINER DE FRAGA

El nostre centre va iniciar el projecte TÚ QREBUSQUES ja fa uns quants cursos amb la finalitat de donar visibilitat a tots els arbres que tenim plantats en el jardí del nostre centre.

Cada aula d’alumnes té apadrinat un d’aquests arbres. Al llarg de cada curs es realitzen diferents activitats per tal de conèixer millor aquests arbres que formen part de l’entorn natural del nostre centre: poemes, dades científiques sobre aquests, art, cançons, endevinalles, etc..

Cada curs hem aconseguit millorar el jardí de la nostra escola gràcies als ajuts econòmics del Programa Jesús Montcada: codis QR, casetes pels ocells, etc…

Aquest curs hem pogut confeccionar, com a resultat final del nostre projecte TU QREBUSQUES, un panell informatiu on hi podem localitzar tots els arbres de la nostra escola. L’hem penjat en una paret externa de l’edifici d’infantil per a que tota la comunitat educativa pugui veure’l i per donar, si és possible, més visibilitat al nostre projecte, i per poder ser utilitzat com un recurs educatiu més, dins de la nostra programació com a docents.


RESOLUCIÓN PARA REGULAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LAS LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2023, del Director General de Política Lingüística, por la que se actualiza el anexo de la Orden ECD/1591/2020, de 30 de diciembre, por la que se regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística en las lenguas propias de Aragón conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Aragón


UN SISTEMA DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA NEURONAL PARA TODAS LAS LENGUAS ROMÁNICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL QUE PARTICIPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Un proyecto de investigación aplicará la traducción automática neuronal al español, el portugués, el catalán, el gallego, el asturiano, el aragonés y el aranés. El hecho de formar parte de la revolución digital puede contribuir a impulsar el uso de las lenguas con menos hablantes.

Accede al contenido de la noticia pinchando: aquí


LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEPOSITA MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS A LA ACADEMIA ARAGONESA DE LA LENGUA

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Política Lingüística ha depositado esta semana en la sede de la Academia Aragonesa de la Lengua, cerca de trescientos documentos entre los que destacan monografías, libros infantiles, revistas y mapas, escritos en alguna de las lenguas minoritarias de Aragón o que versan sobre éstas.

Dichos materiales se han ido reuniendo durante el último año, gracias a la colaboración con asociaciones y editoriales aragonesas y pasarán a formar parte del fondo bibliográfico que la Academia está recopilando para el estudio y difusión del aragonés y del catalán de Aragón.


ESTIMEM LA NOSTRA LLENGUA. EL VÍDEO DE L’ALUMNAT DE CATALÀ

El professorat de català dels centres educatius d’Aragó volem fer públic aquest vídeo per agrair a la Direcció General de Política Lingüística tot el treball, suport i carinyo que han posat per recolzar, afavorir i visibilitzar el treball que fem a l’escola des de l’assignatura de català i les assignatures en català. També volem agrair al CP Monzón el seu treball en l’organització del Seminari Autonòmic de Professorat de Català

El vídeo el vam gravar de forma col·laborativa per celebrar el passat dia de la llengua materna, 21 de febrer de 2023. Esperem que el pugueu gaudir tant com nosaltres fent-lo i que el futur ens depare moltes més oportunitats de seguir treballant junts per les llengües d’Aragó.

Para visualizar el video pincha aquí


UBRE O ZENTRO D’INTERPRETAZIÓN DE L’ARAGONÉS

O Zentro d’Interpretazión de l’aragonés «Ana Abarca de Bolea», que ye en o Monesterio de Casbas de Uesca, ya ye ubierto en orario de verano.
Toz os días, menos os lunes y os chueves, se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 dica o 15 d’octubre.
Tos asperamos.

AUMENTA EL NÚMERO DE CENTROS AUTORIZADOS PARA IMPARTIR ARAGONÉS Y CATALÁN

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, a través de las direcciones generales de Planificación y Política Lingüística ha aumentado recientemente el número de centros educativos autorizados para impartir la asignatura de Lenguas Propias de Aragón, tanto en su modalidad de Lengua Aragonesa como de Lengua Catalana.

Por un lado, se ha autorizado al IES Zaurín de Ateca (Zaragoza) para impartir docencia de la materia de Lengua Aragonesa en las etapas de ESO y Bachillerato. Por otra parte, el CEIP de Olba (Teruel) y la Sección del IES Segundo de Chomón de Cantavieja (Teruel) han sido habilitados para impartir la asignatura de Lengua Catalana en las etapas de Infantil y Primaria –en el caso de Olba- y de Secundaria –en el caso de Cantavieja-. Estas tres nuevas autorizaciones se suman a los 111 centros ya habilitados hasta el momento, por lo que se alcanza la cifra de 114 centros autorizados en total para el curso 2023/2024. De ellos, 41 se encuentran autorizados para impartir Lengua Catalana mientras que los 73 restantes lo están para Lengua Aragonesa. Gracias a ello, unos 6.000 alumnos y alumnas aragonesas estudian nuestras lenguas propias con más de un centenar de docentes especialistas en la materia.

De las 3 autorizaciones cursadas, en dos de los casos la iniciativa ha partido de los propios centros educativos. Esta circunstancia demuestra el interés existente en las comunidades educativas aragonesas para preservar, dignificar y aprender nuestras lenguas propias. La tercera autorización permitirá completar el itinerario curricular en lengua catalana del alumnado que a lo largo de la etapa de Primaria sí ha cursado el área pero que al llegar a Secundaria no tenía opción de hacerlo en su nuevo centro de adscripción por no encontrarse este autorizado para ello.

Augment de centres autoritzats per impartir Aragonés i Català

La Conselleria d’Educació del Govern d’Aragó, a través de les direccions generals de Planificació i Política Lingüística ha augmentat recentment el nombre de centres educatius autoritzats per impartir l’assignatura de Llengües Pròpies d’Aragó, tant en la seua modalitat de Llengua Aragonesa com de Llengua Catalana.

D’una banda, s’ha autoritzat l’IES Zaurín d’Ateca (Saragossa) per impartir docència de la matèria de Llengua Aragonesa en les etapes d’ESO i Batxillerat. D’altra banda, el CEIP d’Olba (Terol) i la Secció de l’IES Segundo de Chomón de Cantavieja (Terol) han sigut habilitats per impartir l’assignatura de Llengua Catalana en les etapes d’Infantil i Primària –en el cas d’Olba- i de Secundària –en el cas de Cantavieja-. Eixes tres noves autoritzacions se sumen als 111 centres ja habilitats fins al moment, per la qual cosa s’aconseguix la xifra de 114 centres autoritzats en total per al curs 2023/2024. D’ells, 41 es troben autoritzats per impartir Llengua Catalana mentre que els 73 restants ho estan per a Llengua Aragonesa. Gràcies a això, uns 6.000 alumnes aragonesos estudien les nostres llengües pròpies amb més d’un centenar de docents especialistes en la matèria.

De les 3 autoritzacions cursades, en dos dels casos la iniciativa ha eixit dels propis centres educatius. Esta circumstància demostra l’interés existent en les comunitats educatives aragoneses per preservar, dignificar i aprendre les nostres llengües pròpies. La tercera autorització permetrà completar l’itinerari curricular en llengua catalana de l’alumnat que al llarg de l’etapa de Primària sí ha cursat l’àrea però que en arribar a Secundària no tenia opció de fer-ho en el seu nou centre d’adscripció per no trobar-se autoritzat per a això.

Així mateix, la DG de Política Lingüística està treballant intensament en una nova resolució per a la certificació dels diferents nivells de competència lingüística en les llengües pròpies d’Aragó conforme al MECRL. D’aquesta manera, es podrà certificar oficialment a l’alumnat que curse Llengües Pròpies d’Aragó (Aragonés o Català) amb nivells que aniran des de l’A2 fins al C1 en funció del nombre d’etapes cursades i de la participació en projectes bilingües en llengua aragonesa o catalana. Aquestes certificacions dotaran a l’alumnat aragonés d’una oportunitat més a nivell personal, social i professional.

Aumenta o numero de zentros autorizaus ta impartir Aragonés y Catalán

A Consellería d’Educazión d’o Gubierno d’Aragón, a traviés d’as direzions chenerals de Planificazión y Politica Lingüistica ha aumentau rezienmén o numero de zentros educativos autorizaus ta impartir l’asignatura de Luengas Propias d’Aragón, tanto en a suya modalidat de Luenga Aragonesa como de Luenga Catalana.

Por un costau, s’ha autorizau a o IES Zaurín d’Ateca (Zaragoza) ta impartir dozenzia d’a materia de Luenga Aragonesa en as etapas d’ESO y Bachillerato. Por unatra parte, o CEIP d’Olba (Teruel) y a Sezión d’o IES Segundo de Chomón de Cantavieja (Teruel) son estadas abilitadas ta impartir l’asignatura de Luenga Catalana en as etapas d’Infantil y Primaria –en o causo d’Olba- y de Secundaria –en o causo de Cantavieja-. Istas tres nuevas autorizazions se suman a os 111 zentros ya abilitaus dica o momento, por o que s’alcanza a zifra de 114 zentros autorizaus en total ta o curso 2023/2024. D’els, 41 se troban autorizaus ta impartir Luenga Catalana mientres que os 73 restantes lo son ta Luenga Aragonesa. Grazias a ixo, uns 6.000 alumnos y alumnas aragonesas estudeyan as nuestras luengas propias con más d’un zentenar de dozens espezialistas en a materia.

D’as 3 autorizazions cursadas, en dos d’os causos a iniziativa ha partiu d’os propios zentros educativos. Ista zircunstanzia contrimuestra l’intrés existén en as comunidaz educativas aragonesas ta preservar, dignificar y aprender as nuestras luengas propias. A terzera autorizazión permitirá completar l’itinerario curricular en luenga catalana de l’alumnalla que a lo largo d’a etapa de Primaria sí ha cursau l’aria pero que en plegar a Secundaria no teneba opzión de fer-lo en o suyo nuevo zentro d’adscripzión por no trobar-se iste autorizau ta ixo.

Asinas mesmo, a DG de Politica Lingüistica ye treballando intensamén en una nueva resoluzión ta la zertificazión d’os diferens libels de competenzia lingüistica en as luengas propias d’Aragón conforme a o MCERL. D’ista traza, se podrá zertificar ofizialmén a l’alumnalla que curse Luengas Propias d’Aragón (Aragonés u Catalán) con libels que irán dende o A2 dica o C1 en funzión d’o numero d’etapas cursadas y d’a partizipazión en proyeutos bilingües en luenga aragonesa u catalana. Istas zertificazions dotarán a l’alumnalla aragonesa d’una oportunidat más a libel personal, sozial y profesional.

NUEI EN BLANCO D’AS LUENGAS/NIT EN BLANC DE LES LLENGÜES

Con motivo de la celebración de la “Noche en Blanco” en este 2023, la Dirección General de Política Lingüística ha querido participar en los actos genéricos celebrados por el Gobierno de Aragón, organizando la “Noche en blanco de las lenguas”.

Estos actos, celebrados en el Museo de Zaragoza la noche del 24 de junio de 2023, tuvieron dos ejes de actuación: uno vinculado a la literatura, en el que se leyeron poesías y selecciones de textos narrativos; y otro, vinculado a la música, en el que participaron diversos grupos musicales. Ambos ejes estuvieron unidos por un denominador común: las lenguas propias de Aragón, el aragonés y el catalán de Aragón.
———————————————-

Con motivo d’a zelebrazión d’a “Nuei en Blanco” en iste 2023, a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica ha quiesto partizipar en os autos chenericos zelebraus por o Gubierno d’Aragón, organizando a “Nuei en Blanco d’as luengas”.

Istos autos, zelebraus en o Museu de Zaragoza a nuei d’o 24 de chunio de 2023, tenioron dos exes d’autuazión: la un vinculau a la literatura, en o cual se leyioron poesías y trigas de testos narrativos; y la otro vinculau a la mosica, en o cual partiziporon diversos grupos mosicals. Toz dos exes estioron unius por un denominador común: as luengas propias d’Aragón, l’aragonés y o catalán d’Aragón.

———————————————-

Amb motiu de la celebració de la “Noche en Blanco » aquest 2023, la Direcció General de Política Lingüística ha volgut participar en els actes genèrics celebrats pel Govern d’Aragó, organitzant la “Nit en blanc de les llengües”.

Eixos actes, celebrats al Museu de Saragossa la nit del 24 de juny de 2023, van tindre dos eixos d’actuació: un vinculat a la literatura, en el qual es van llegir poesies i seleccions de textos narratius; i un altre, vinculat a la música, en el qual van participar diversos grups musicals. Tots dos eixos van estar units per un denominador comú: les llengües pròpies d’Aragó, l’aragonés i el català d’Aragó.

 

Para ver el vídeo resumen, pincha: aquí


DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN FILOLOGÍA ARAGONESA – PREINSCRIPCIÓN

El Diploma de Especialización en Filología Aragonesa ha abierto el plazo de preinscripción para su XIII edición, que se extenderá en su primera fase hasta el 16 de julio.

Este posgrado cuenta con un programa de 11 asignaturas centradas en aspectos como la formación y desarrollo del aragonés, su morfología y sintaxis, su literatura, las metodologías para su enseñanza o su situación sociolingüística.

El alumnado puede cursar las asignaturas de forma no presencial, siguiendo las clases online, en directo de forma sincrónica. Las clases se desarrollan entre los meses de octubre y abril, los martes, miércoles y jueves de 17:30 a 21:30.

La formación teórica queda completada por el Practicum, que se desarrolla entre los meses de mayo y junio y puede realizarse bajo diferentes modalidades, entre las cuales se encuentran la elaboración de un trabajo de investigación o la colabración en actividades relacionadas con el aragonés en desarrollo en las entidades colaboradoras con el posgrado.

El precio de la matrícula es de 398 euros. Para realizar la preinscripción, que supone la reserva de plaza, se requiere cumplimentar el formulario disponible en la siguiente página (https://magister.unizar.es/sites/magister/files/users/documentos/preinscripcionfaragonesa.pdf) y enviarlo junto al resto de la documentación requerida a humanh@unizar.es e icamposb@unizar.es

El título está reconocido como nivel B2 del MCER por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a icamposb@unizar.es

BIELLA NUEI PUBLICA DOS NUEVOS VIDIOS EN ARAGONÉS D’O PROYEUTO «ORDESA»

A REINA D’A PRIMAVERA
Imaginaos una fría noche del Pirineo. Los niños se arremolinan al calor del “fogar” y escuchan al abuelo, sentado en la “cadiera”:

-“Ascuitaz, zagals. Dimpués de l’ibierno, cuan a tierra despierta, fadas y menutos s’achuntan en un prau con a Reina d’a Primavera ta coronar-la…”

Los niños escuchan con atención mientras miran cómo “brincan as purnas” (chispas) y su imaginación vuela y se desboca… ¿Cómo de pequeños serían esos duendes “menutos”? ¿Y quién sería esa reina de la primavera? ¿Y cómo la coronaban? Si os cuesta imaginarlo no os preocupéis, porque por arte de magia ¡aquí tenemos la escena! Eso sí: lo mejor es que en esta ocasión nos han invitado a esta fiesta tan especial a los músicos de Biella Nuei. ¡Vaya privilegio!

La letra y la música es la del tema conocido como “Os provechos”, que, con distintas versiones, se canta en gran parte del Sobrarbe en fiestas y bodas. Esta versión la aprendimos de José Luis Sarrablo, de Boltaña. Muchas gracias a él, a los vecinos de Casa Mola de Espierba (Bielsa) que nos permitieron grabar en su pradera. Y, por supuesto, a la Reina d’a Primavera, Iguazel Cobos Giménez, a los duendes menutos Celia Pardos, Bruno Pardos y Mateo García y a Javier Estella y José Manuel Fandos, de Nanuk Audiovisual. También a Gabi Gálvez por su ayuda. Los músicos de Biella Nuei son Eduardo García (acordeón), Jorge Álvarez (gaita aragonesa), Ernesto Cossío (guitarra), Thomas Kretzschmar (violín), Inma Carné (voz) y Luismi Bajén (voz, chiflo y salterio).

Este videoclip forma parte de ORDESA, EL ÁRBOL VOLADOR, la nueva obra musical de Biella Nuei, que busca el reencuentro de la gente del Pirineo con su música y su cultura. Después de varios años investigando la cultura popular de los valles del Parque Nacional de Ordesa (Broto, Vio, Puértolas-Tella y Bielsa), con la colaboración de muchos de sus vecinos, devolvemos las viejas melodías renovadas en nuestras voces e instrumentos. Son 12 videoclips grabados a lo largo de los dos últimos años, muchos de ellos con la colaboración de hombres, mujeres y niños de estos valles que han convertido estas grabaciones en un verdadero acontecimiento festivo. El reconocimiento y valor del tesoro cultural del Pirineo aragonés, su música y su lengua, tantas veces maltratadas, se convierten en orgullo, energía y motor para recuperar la vida en estas montañas. Son el apoyo musical de Biella Nuei a los Roldes de Resistenzia Rural de todo el país, los pueblos que se resisten a la emigración y el abandono.

POLCAS DE ZAPATIERNO
Dos melodías típicas del valle de Bielsa, en el Pirineo aragonés, nos sirven para celebrar con amigos este baile en un lugar maravilloso: la pradera de Casas de Zapatierno.

Son una polca que conocemos como “La viella” y el “Villano de la españoleta”, digno representante de un género musical muy antiguo y muy querido en el folclore de Aragón. Música alegre para cantar cinco coplas tradicionales en aragonés, que nombran con humor los pueblos de este valle.

Gracias a los bailarines: Gabi Gálvez, Olga León, Pilar Ricarte, Jesús Rubio y Conchi Yuste. También a Carmen, de Casas de Zapatierno, y a los amigos del colectivo Cherinola, que animaron la fiesta. Y, por supuesto, a Javier Estella y José Manuel Fandos, de Nanuk Audiovisual. Los músicos de Biella Nuei son Eduardo García (acordeón), Jorge Álvarez (pinfano), Ernesto Cossío (guitarra), Thomas Kretzschmar (violín), Inma Carné (voz), Luismi Bajén (voz, flautas) y la colaboración especial de Joaquín Baldellou.

Este videoclip forma parte de ORDESA, EL ÁRBOL VOLADOR, la nueva obra musical de Biella Nuei, que busca el reencuentro de la gente del Pirineo con su música y su cultura. Después de varios años investigando la cultura popular de los valles del Parque Nacional de Ordesa (Broto, Vio, Puértolas-Tella y Bielsa), con la colaboración de muchos de sus vecinos, devolvemos las viejas melodías renovadas en nuestras voces e instrumentos. Son 12 videoclips grabados a lo largo de los dos últimos años, muchos de ellos con la colaboración de hombres, mujeres y niños de estos valles que han convertido estas grabaciones en un verdadero acontecimiento festivo. El reconocimiento y valor del tesoro cultural del Pirineo aragonés, su música y su lengua, tantas veces maltratadas, se convierten en orgullo, energía y motor para recuperar la vida en estas montañas. Son el apoyo musical de Biella Nuei a los Roldes de Resistenzia Rural de todo el país, los pueblos que se resisten a la emigración y el abandono.

INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS PROPIAS DE ARAGÓN

Recientemente, la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón ha actualizado y regulado el procedimiento de acreditación de la competencia en las lenguas propias de Aragón (aragonés o catalán) conforme al MCERL. De esta manera, se ha completado el itinerario de acreditaciones en lengua catalana y se han actualizado los requisitos para las acreditaciones en lengua aragonesa.

Gracias a esta nueva resolución, al alumnado aragonés que cursa lengua catalana o lengua aragonesa en la enseñanza reglada (Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato) verá reconocido su nivel de competencia lingüística por parte de la administración educativa en las condiciones establecidas en la resolución desde el nivel A2 hasta el C1. De esta manera, el cursar el área de lengua aragonesa o lengua catalana a lo largo de toda la etapa de Primaria, dará derecho a acreditar un nivel A2 mientras que el hecho de cursar la materia de lengua catalana en el marco de un proyecto lingüístico (bilingüe) en la totalidad de la etapa de Primaria dará derecho a obtener un B1, por citar dos ejemplos concretos.

Con esta nueva resolución se pretende reconocer el nivel en competencia lingüística del alumnado que cursa Lenguas Propias de Aragón (Aragonés o Catalán) dotándole de una acreditación más que pueda resultarle útil de cara a afrontar su futuro desde un punto de vista personal, social, académico y profesional. La resolución va acompañada de unas instrucciones que están disponibles en educa.aragon.es y que ya han sido facilitadas a los centros educativos para realizar los trámites de acreditación. La resolución, pendiente de publicación en BOA, entrará en vigor para el curso 23/24.

Enlaces a los documentos:

  • Resolución de 26 de junio de 2023: Aquí
  • Instrucciones procedimiento Certificado Aragonés: Aquí
  • Instrucciones procedimiento Certificado Catalán: Aquí

L’ANEGUET LLEIG. UN CONTE MULILINGÜE / L’ANEDETA FIERA. UN CUENTO MULTILINGÜE / EL PATITO FEO. UN CUENTO MULTILINGÜE

A Dra. Iris Campos Bandrés ha partizipau en a traduzión a l’aragonés d’o cuento O patito fiero, coordinau y editau por a Catedra de Multilingüismo d’a Universidat d’Alicán en colaborazión con a Catedra de Cultura Chitana d’a mesma universidat, Romanó Kher y Altramuz Editorial.

Iste ye o inizio d’una gran aventura en 12 luengas – arabe, aragonés, asturiano, castellano, valenziano, chino mandarín, basco, gallego, romaní, rumano, suajili y ucrainés –  que ye coneutada con una enfiladura educativa enriquidora y muito divertida: o dispertaluengas.

Iste cuento multilingüe pretende estimular a sensibilidat lingüistica d’os ninos y ninas y alentar-les a reconoxer y amar as luengas que les rodeyan – tanto as propias como as nuevas – y a chugar con sons y parolas esferens d’as propias, pero que igualmén contan istorias y comunican ideas y sentimientos. O proposito ye esponer a la catrinalla a la diversidat lingüistica d’o país an vive, d’a ziudat por do pasía u d’os compañers y compañeras d’a escuela.

O patito fiero quiere contribuyir a desplegar una educazión lingüistica rica, inclusiva y comprensiva.

————————————————————-

La Dra. Iris Campos Bandrés ha participat en la traducció a l’aragonés del conte L’aneguet lleig, coordinat i editat per la Càtedra de Multilingüisme de la Universitat d’Alacant en col·laboració amb la Càtedra de Cultura Gitana de la mateixa universitat, Romanó Kher i Altramuz Editorial.

Eix és l’inici d’una gran aventura en 12 llengües – àrab, aragonés, asturià, castellà, valencià, xinés mandarí, basc, gallec, romaní, romanés, suahili i ucraïnés –  que està conectada amb un enfocament educatiu enriquidor i molt divertit: el despertallengües.

Eix conte multilingüe pretén estimular la sensibilitat lingüística dels infants, espentar-los a reconèixer i estimar les llengües  que els volten – les pròpies i les noves –, i a jugar amb sons i paraules diferents de les pròpies, però que igualment conten històries i comuniquen idees i sentiments. El propòsit és exposar a la canalla a la diversitat lingüística del país on viuen, de la ciutat per on passegen o del companys i les companyes de l’escola.

L’aneguet lleig vol participar a desplegar una educació lingüística rica, inclusiva i comprensiva.

————————————————————-

La Dra. Iris Campos Bandrés ha participado en la traducción al aragonés del cuento El patito feo, coordinado y editado por la Cátedra de Multilingüismo de la Universidad de Alicante en colaboración con la Cátedra de Cultura Gitana de la misma universidad, Romanó Kher y Altramuz Editorial.

Este es el inicio de una gran aventura en 12 lenguas – árabe, aragonés, asturiano, castellano, valenciano, chino mandarín, vasco, gallego, romaní, rumano, suajili y ucraniano –  que está conectada con un enfoque educativo enriquecedor y muy divertido: el despertalenguas.

Este cuento multilingüe pretende estimular la sensibilidad lingüística de los niños y niñas y animarles a reconocer y amar las lenguas que les rodean – tanto las propias como las nuevas – y a jugar con sonidos y palabras diferentes de las propias, pero que igualmente cuentan historias y comunican ideas y sentimientos. El propósito es exponer a la chiquillería a la diversidad lingüística del país donde vive, de la ciudad por donde pasea o de los compañeros y compañeras de la escuela.

El patito feo quiere contribuir a desplegar una educación lingüística rica, inclusiva y comprensiva

LUZÍA DUESO EN O CRA MESA-PIEDRA- ALTO CAMPILLO

O CRA «Mesa-Piedra- Alto Campillo, con siede en Ibdes y que engloba tamién as localidaz de Nuevalos y Jaraba, ha partizipau iste curso 22-23 en o Programa Luzía Dueso con o proyeuto «As nuestras tradizions». Dito proyeuto teneba como obchetivo treballar o patrimonio cultural más prosimo a o zentro, ficando en valura a presenzia de l’aragonés. Como resultato d’o mesmo han feito ro material que podez veyer astí.

Parabiens a o zentro por o suyo treballo. Aguardamos que continen en ista endrezera.

Azede a o material AQUÍ

REMATADURA D’O CURSO 2022-23 D’O DIPLOMA D’ESPEZIALIZAZIÓN DE FILOLOCHÍA ARAGONESA

28 de chunio a las 19:30 en a Cambra de Chuntas d’a «Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación» (Campus de Uesca)
PRESENTAZIÓN D’O LIBRO «RAZÓN FEYTA D’AMOR», edizión de Francho Nagore y Chesús Bernal
Con a presenzia de Francho Nagore y o representán d’a editorial Aladrada Carlos Serrano
Presenta Paz Ríos Nasarra, profesora d’o DEFA

NUEI EN BLANCO / NIT EN BLANC – 24 DE CHUNIO / JUNY – MUSEO DE ZARAGOZA

ENTABÁN SIN REBLAR / ENDAVANT SENSE POR

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se suma a la celebración de la Noche en Blanco este sábado, 24 de junio, con actividades para todos los públicos en el Museo de Zaragoza, el IAACC Pablo Serrano y el Archivo Histórico Provincial. Todas las actividades son gratuitas y, salvo para la visita guiada de la exposición ‘Diálogos informalistas: Rafael Canogar visita a Pablo Serrano’, que requiere inscripción previa, se accederá hasta completar aforo.

El Museo de Zaragoza arrancará sus actividades a las 18 horas con los talleres “Llenos de neuronas con Ramón y Cajal”, a cargo de la compañía Faetón, destinados al público familiar. Sobre el escenario, una científica moderna y la esposa de Ramón y Cajal, Silveria Fañanás, mientras todos los participantes elaboran una gran red neuronal.

Posteriormente, a las 20 horas, comenzará la música en el patio del museo con el concierto ‘Jazz for kids’.

A las 21 horas será el turno de la música y literatura en aragonés y catalán de Aragón con las actuaciones de Jùlia Cruz Duo, Olga y los Ministriles y Os Chotos. Además, participará en la Noche en Blanco el cantautor Tomás Bosque, los integrantes de Ixo Rai y varios escritores en aragonés y catalán de Aragón, como Pilar Benítez, Iris O. Campos, Merxe Llop, Lucía López, Lluís Rajadell y Mario Sasot, entre otras propuestas.

Por otro lado, el público de la Noche en Blanco podrá disfrutar de las siguientes exposiciones, de 17 a 20 horas: ‘Somos el sol. Mujeres artistas en las colecciones de Asia Oriental’, ‘Ramón J. Sender. Memoria bisiesta’, ‘Letras perdidas, voces olvidadas. La lengua árabe en el Museo de Zaragoza’, ‘Mujeres santas en el Museo de Zaragoza’ y ‘Ana Felipe. El espíritu de la ceremonia del té’.

El IAACC Pablo Serrano ofrecerá una visita guiada, a las 20.30 horas, a la exposición ‘Diálogos informalistas. Rafael Canogar visita a Pablo Serrano’ (inscripciones en iaacc.es/visitas/). A las 21.30 horas será el turno de la compañía de danza LaMov y, a las 22.45 horas, la terraza del museo acogerá el concierto de Dixie Rue del Percebe con música de los años 30 y 40. Además, la terraza permanecerá abierta de 19 a 24 horas.

Asimismo, el IAACC Pablo Serrano abrirá de 17 a 21 horas las exposiciones: ‘Aragón y las artes. 1939-1957’, ‘Vuestra obra. Virgilio Albiac’, ‘Informalismo y abstracción. Visiones transversales de la colección Circa XX’ y ‘Papeles. Donación del archivo Hermanos Codín’. A estas muestras hay que sumar las siguientes, que podrán visitarse hasta las 23 horas: ‘Ángeles Pérez. Hacia la abstracción por el paisaje’, ‘Roberto Coromina. La distancia más corta’, ‘Diálogos informalistas. Rafael Canogar visita a Pablo Serrano’ y ‘Pablo Serrano. 1908-1985 (exposición permanente)’.

Por último, el Archivo Histórico Provincial se suma a la Noche en Blanco con dos grandes científicos como protagonistas: Santiago Ramón y Cajal y Albert Einstein. Los Títeres de la Tía Elena y Teatro de los Navegantes ofrecerán dos pases del espectáculo familiar ‘Ramón y Cajal y Einstein en Zaragoza’, a las 17.30 y a las 18 horas.

 

 


EL CatAragonario INCORPORA 3.000 NUEVAS ENTRADAS EN SU ÚLTIMA VERSIÓN

El Gobierno de Aragón ha actualizado el diccionario dialectal del catalán de Aragón CatAragonario con 3.000 nuevas entradas, alcanzando así las 15.000 voces y locuciones propias de las diferentes variedades del catalán habladas en Aragón, con sus correspondencias en castellano y catalán estándar.

Todo el material dialectal introducido en esta tercera fase se ha extraído de los tomos VIII, IX, X, XI y XII del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), una obra de la que son autores Manuel Alvar, Antonio Llorente y Tomás Buesa, con la colaboración de Julio Alvar y Elena Alvar, y que fue publicada entre 1979 y 1983 por la Institución «Fernando el Católico» y el Departamento de Geografía Lingüística del CSIC. La selección del ALEANR responde al criterio que se estableció en la primera versión del CatAragonario, el de ofrecer datos de toda la Franja de Aragón en su conjunto.

En esta fase se ha concluido el vaciado de los datos del ALEANR y en las siguientes empezará a introducirse la información de los estudios dialectales comarcales y locales.

Con esta herramienta, disponible en https://cataragonario.aragon.es/ se puede comprobar con facilidad que hay palabras que son de uso común en todo el territorio, pero que también hay otras que solo aparecen en algunas zonas; es por ello que se especifica en muchos casos la localización o el área de uso predominante. En definitiva, el CatAragonario aspira a ser un diccionario de las variedades diatópicas de las comarcas orientales de Aragón y, por este motivo, incorporará paulatinamente los recopilatorios léxicos de las hablas locales que han sido publicados hasta ahora.

Para realizar una búsqueda, el usuario puede elegir entre introducir la palabra en castellano, catalán normativo o catalán de Aragón. El CatAragonario le devolverá el equivalente del vocablo en castellano, catalán normativo y en las correspondientes soluciones dialectales que presenta el catalán de Aragón, distribuidas por comarcas (Ribagorza, La Litera/La Llitera, Bajo Cinca/Baix Cinca, Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, Bajo Aragón, y Matarraña/Matarranya) y, en algún caso, incluso por localidades.

El proyecto, ha estado dirigido por Javier Giralt Latorre, filólogo especialista en el catalán de Aragón y profesor de la Universidad de Zaragoza, y redactado por Kàtia Benaiges Saura, graduada en Filología Hispánica por esta Universidad.

Inicio – CatAragonario