PRESENTAZIÓN DEL FOLLETO «LA MÁSCARA» EN O IES ZAURÍN DE ATECA

O viernes 31 de chinero se presentó en o IES «Zaurín» de Ateca un folleto informativo sobre «La Máscara», protagonista d’as fiestas en onor a San Blas, patrón d’o monezipio. Debán d’una cambra a rebutir de chen, a direutora d’o zentro, María Blasco, presentó l’auto. En primeras fabló ro alcalde de Ateca, D. Ramón Cristobal Júdez, pa dar a bienvenida a os asistens. Dimpués, e representando a ra Direzión Cheneral de Politica Lingüistica d’o Gubierno d’Aragón, o enfilador d’o programa «Luzía Dueso», Francho Marcén, metió en valura o treballo feito por os alunnos e alunnas e o suyo profesor. A continazión, Anttón Gil, profesor que fa un taller d’aragonés en o IES e responsable d’a elaborazión d’o folleto, esplicó ro treballo que fa aintro d’o programa ADC (Aula de Desarrollo de Capacidades).

Iste programa ADC leva bels años funzionando. Os alunnos/as partizipans fan una ora semanal d’aragonés en a que aprenden bellas nozions basicas e paran diferens materials pa ficar en o blog Rasmia.eu.

Ye d’agradexer a faina que fa o IES, o profesor Anttón Gil e o esfuerzo que fan os estudians, ya que a competenzia ye gran (taller de drones, teunolochía en 3D…).

L’auto contó tamién con a presenzia de l’Asoziazión Cultural «Zarragones» de Luco de Xiloca, que nos presentó ro suyo Carnaval recuperato dende 2003, e con qui o IES quiere fer bella colaborazión ta o curos venién. Rematemos fendo un socalze parato por os alunnos d’Ostelería e paroliando entre os asistens (muitos en aragonés como ye de dar).

Folleto informativo sobre «La Máscara» escargable astí.

CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn