EL BOA PUBLICA LA CONCESIÓ DEL PREMI DESIDERI LOMBARTE 2021

EL BOA PUBLICA LA CONCESIÓ DEL PREMI DESIDERI LOMBARTE 2021
DECRETO 106/2021, de 14 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga el Premio Desideri Lombarte.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 45/2016, de 19 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Premio Desideri Lombarte, y en la Orden ECD/507/2021, de 7 de mayo, por la que se convoca el Premio Desideri Lombarte 2021; vista la propuesta formulada por el Jurado constituido al efecto, presidido por el Jefe de Servicio de Política Lingüística, se ha propuesto otorgar el Premio Desideri Lombarte 2021 a la revista Temps de Franja “que porta més de 20 anys treballant desinteressadament per tirar endavant un testimoni exemplar per a la societat aragonesa. Amb el temps aquesta revista s’ha constituït com a element de cohesió de tota aquesta parte oriental d’Aragó que comparteix una mateixa llengua catalana, que és un patrimoni comú i orgull de tots els aragonesos” y, a título póstumo “a José Antonio Carrégalo Sancho y Pasqual Vidal i Fígols, dos aragonesos que han destacat en l’amor pel seu territori, la seua llengua i la seua cultura, convertint-se en una referència a l’Aragó catalanoparlant.

Pasqual Vidal des de Massalió i José Antonio Carrégalo des de Mont-roig van donar exemple amb el seu treball i la seua dedicació. Tots dos van contribuir a la difusió i dignifcació del català d’Aragó a través de les seuas obres d´investigació literàries i artístiques” y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2021,
DISPONGO:
Artículo único.— Otorgar el Premio Desideri Lombarte 2021 a la revista Temps de Franja como elemento de cohesión de toda la parte oriental de Aragón que comparte una misma lengua catalana que es un patrimonio común y orgullo de todos los aragoneses, y a título póstumo a D. José Antonio Carrégalo Sancho y D. Pasqual Vidal i Fígols, dos aragoneses que han destacado en el amor por su territorio, su lengua y su cultura.

Ver Decreto


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn