A NUEVA VERSIÓN DE L’ARAGONARIO INCORPORA TRES VOCABULARIOS TEMATICOS

O dizionario online “Aragonario” ha incorporato, grazias a o treballo d’o churista José Ignacio López Susín e de l’antropologo Rafel Vidaller Tricas, tres vocabularios tematicos: “Vocabulario churidico e administrativo”, “Vocabulario botanico” e “Vocabulario faunistico”.

Se trata d’a seisena versión d’o “Aragonario”, que ampla o numero de dentradas e disposa ya de 45.112 en a direzión aragonés-castellano e 30.025, en a direzión castellano-aragonés.

O proyeuto, empentato por a Direzión Cheneral de Politica Lingüistica e a Direzión Cheneral de Turismo d’o Gubierno d’Aragón, s’enmarca dentro d’o Programa europeu LINGUATEC “Desarrollo d’a cooperazión transfronteriza e a transferenzia de conoixenzia en teunolochías d’a luenga”, que tiene como obchetivo desembolicar, contrimostrar e difundir nuevos recursos, ferramientas e aplicazions lingüisticas innovaderas que milloren o libel de dichitalizazión de l’aragonés, de l’euskera e de l’ozitano.

AMPLA A INFORMAZIÓN, AQUÍ.

AZEDE DENDE AQUÍ A L’ARAGONARIO.


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn